• Lliçons de PHP: Mostra els errors i la manipulació d’errors